Telefonické spojenie je pre nás základom úspešnej komunikácie.

Poskytujeme telefonické služby a produkty pre farmaceutický priemysel. Špecializujeme sa na predaj, marketingové prieskumy a komunikáciu špecifickej správy vybranej skupine odborníkov. Okrem týchto služieb realizujeme aj zákaznícke linky podľa individuálnych požiadaviek a cieľov klienta.

Predaj na telefóne

Predaj nechajte v našich rukách, nahradíme Vám obchodného zástupcu, či lekárenského reprezentanta. Pri telefonickom predaji produktov operátori call centra aktívne kontaktujú vybranú skupinu zákazníkov, konzultujú a uskutočňujú predaj. Dlhoročné obchodné zručnosti a skúsenosti z telemarketingu využívajú operátori call centra na správnu a efektívnu realizáciu predajnej kampane. Profesionalita a príjemné vystupovanie sú základom úspešného predaja Vašich výrobkov a služieb.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Oslovenie vybranej skupiny zákazníkov

Máte v pláne osloviť vybranú skupinu špecialistov alebo zdravotnícky personál a informovať ich o novom produkte, zmenách v SPC lieku, či zmene ceny? Oslovte nás! Vďaka naším call operátorom sa Vaša správa dostane presne tam, kam chcete v čo najkratšom možnom čase. Zaujímate sa o spokojnosť a nákupné zvyklosti Vašich zákazníkov? Dostupnosť aktuálnych informácií o Vašich klientoch a úspešný predaj Vám zvýši podiel a úspešnosť na trhu.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Telefonický prieskum trhu

Kvalitné dáta a informácie z trhu sú základným pilierom tvorby marketingových plánov a stratégií predaja. Vďaka profesionálnemu tímu našich call operátorov a efektívnej konštrukcii otázok Vám čerstvé informácie z trhu zozbierame s rýchlosťou a presnosťou. Získané dáta dôsledne zanalyzujeme, štatisticky vyhodnotíme a odovzdáme Vám v prehľadne spracovanom reporte.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Mystery calling

Chcete vedieť ako vnímajú Vaše výrobky alebo služby Vaši zákazníci, či vyhodnotiť kvalitu služieb Vašich obchodných zástupcov? Zaujímate sa o úroveň komunikácie pri predaji a starostlivosť o zákazníka? Výsledkom mystery hovoru je celkové posúdenie prístupu pracovníka, ktorým môže byť operátor infolinky, obchodný zástupca, predavač, či personál lekárne.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Zákaznícka linka

Pomôžeme Vám zvládnuť nápor prichádzajúcich telefonických hovorov. Zrealizujeme zákaznícku linku pre Vaše produkty alebo služby, ktorej fungovanie budete mať pod dohľadom vďaka zaznamenávaniu všetkých telefonických hovorov. Obsah a efektívnu schému telefonických hovorov zostavíme vopred na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Objednávková linka

Predaj produktov a služieb prostredníctvom operátorov call centra ponúka efektívne riešenia, ktoré zvýšia Vašu úspešnosť na trhu. Vytvoríme pre Vás telefonickú linku, na ktorej zabezpečíme kompletný objednávkový servis pre Vašich zákazníkov a spracovanie informácií o predaji Vašich produktov a služieb.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Máme dlhoročné skúsenosti vo farmaceutickom sektore.

Sme dynamicky rastúca spoločnosť vyvíjajúca produkty a poskytujúca služby najmä pre farmaceutický priemysel a zdravotníctvo na Slovensku a v Českej republike. Ponúkame dlhoročné skúsenosti s telefonickým predajom, realizáciou kvalitných marketingových prieskumov a zákazníckych liniek prispôsobených individuálnym požiadavkam klienta. Našou ambíciou je poskytovať služby klientom, ktorí hľadajú nové a inovatívne riešenia predaja a komunikácie so zákazníkmi. Každá predajná kampaň je pre nás výzvou a priestorom pre využitie predností, ktoré sme budovali skúsenosťami vo farmaceutickom sektore. Vďaka proaktívnemu prístupu, efektivite a spoľahlivosti našich odborníkov sa nami ponúkané služby neustále vyvíjajú a inovujú. Naši klienti a ich spokojnosť je pre nás prvoradá.

Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Ak Vás ponuka našich služieb oslovila alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Telpon s.r.o.

Kontaktná adresa: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Fakturačná adresa: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

IČO: 48062839, DIČ: 2120036292, IČ DPH: SK2120036292

Chceme spoznať Vaše potreby.

Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára a my Vám radi našu ponuku odprezentujeme na osobnom stretnutí alebo telefonicky.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Spracúvanie osobných údajov

V súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vypracovali zásady spracúvania osobných údajov. Keďže naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie, chceli by sme Vás na tomto mieste informovať ako nakladáme aj s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Odporúčame prečítať si celú informáciu o spracúvaní osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti, obráťte sa na našu zodpovednú osobu určenú na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:

Kto sme a aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48 062 839 (ďalej len ako „Telpon“) pretože je to nevyhnutné za účelom poskytovania služieb, ktoré pre vás spoločnosť Telpon zaisťuje, tiež z dôvodu oprávneného záujmu a pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Cieľom týchto zásad je poskytnúť vám ako zákazníkom, obchodným partnerom a priaznivcom našej spoločnosti na nami ponúkané produkty a služby informáciu najmä o tom, akým spôsobom, na aké účely a akými subjektmi sa vaše osobné údaje spracúvajú.

Informácie sa použijú na tieto procesy spracúvania osobných údajov:

 • výber nových zamestnancov
 • obchodná komunikácia – komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi
 • účtovná agenda
 • agenda sieťovej bezpečnosti
 • agenda skupiny podnikov
 • uplatňovanie práv dotknutej osoby
 • agenda spoločnosti, registratúry
 • agenda kontaktného formulára
 • agenda call centrum

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48 062 839 (ďalej len ako „Telpon“). Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu. Kontakt na ňu je:

Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov, príjemcovia

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné pre:

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Doba spracúvania osobných údajov Kategória príjemcov
Agenda výberu zamestnancov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov uchádzači o zamestnanie 6 mesiacov po skončení výberového konania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
Účtovná agenda (spracúvanie osobných údajov v účtovnej dokumentácii) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, klienti, zamestnanec 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú, mesačné plány a výkazy, odsúhlasenie dodávateľov a odberateľov, mesačné odsúhlasenie účtov - 7 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú, bankové avíza, kurzové lístky - 5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spracovateľ účtovnej agendy ABM audit s.r.o., Pri starej prachárni 14, 83104 Bratislava, Prevádzka: Pribinová 24,Topoľčany, IČO: 36540838; DIČ: SK2020138065
Obchodná agenda (spracúvanie osobných údajov na účely komunikovania s dodávateľmi, odberateľmi resp. na obchodnú komunikáciu) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: výkon podnikateľskej činnosti, realizácie obchodov, budovania vzťahov so zákazníkmi (starý, nový, potenciálny) dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, komunikujúce fyzické osoby, zamestnanec 5 rokov po roku v ktorom bola komunikácia ukončená dodávatelia, odberatelia, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spracovateľ účtovnej agendy ABM audit s.r.o., Pri starej prachárni 14, 83104 Bratislava, Prevádzka: Pribinová 24,Topoľčany, IČO: 36540838; DIČ: SK2020138065
Agenda sieťovej bezpečnosti (kontrola IT z pohľadu sieťovej bezpečnosti) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: Telpon ako prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje zamestnancov spoločnosti, zamestnancov dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch, ako aj iných osôb, aby zabezpečil sieťovú bezpečnosť a bezpečnosť spoločnosti zamestnanec, zamestnanci dodávateľa 1 rok po roku v ktorom bol log zaznamenaný subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Astarta spol.s.r.o., Vranovská 61/30002, 852 58 Bratislava, Prevádzka: Čerešňová 54, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda
Agenda spoločnosti (vedenie agendy spoločnosti a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzické osoby – konatelia, spoločníci 10 rokov po zániku spoločnosti subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Tea planet s.r.o., gen. Klapku 68/46,945 01 Komárno
Agenda registratúry správa registratúry, evidencia pošty spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie bežná korešpondencia 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, poštovné knihy 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Astarta spol.s.r.o., Vranovská 61/30002, 852 58 Bratislava, Prevádzka: Čerešňová 54, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda
Agenda skupiny podnikov (poskytovanie osobných údajov na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: Telpon má záujem spracovávať údaje jednotlivých podnikov patriacich do skupiny podnikov bez jeho naplnenia by nebolo možné zabezpečiť spoluprácu medzi podnikmi skupiny Karatnet za účelom bezproblémového fungovania všetkých členov skupiny, čo by mohlo poškodiť majetok a dobrú povesť Telpon, ale aj obmedziť účasť prevádzkovateľa v hospodárskej súťaži. zamestnanci, klienti po dobu členstva v skupine podnikov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, členovia skupiny podnikov KaratNet - materská spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268; Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684; Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48 062 839
Agenda vybavovania práv dotknutej osoby (evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
Agenda kontaktného formulára (kontaktný formulár na webovom sídle na účely zaslania ponuky služieb) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: Telpon ako prevádzkovateľ má oprávnený záujem na spracúvaní bežných osobných údajov svojich starých, nových a potenciálnych zákazníkov resp. podnetov (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty) za účelom komunikácie, zaslania informácií, ponuky služieb a skontaktovania sa so všetkými aj potenciálnymi zákazníkmi na tento účel využíva okrem iného online formulár na svojom webovom sídle. fyzické osoby komunikujúce prostredníctvom kontaktného formulára 1 rok odo dňa doručenia dotazu prevádzkovateľ
Agenda call centrum spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ Telpon s.r.o. ako prevádzkovateľ má oprávnený záujem na nahrávaní realizovaných hovorov na call centre za účelom skvalitňovania služieb, keďže má záujem na zlepšovaní komunikácie operátorov call centra s volajucími. zamestnanci-call operátori, fyzické osoby, zdravotnícky pracovníci, všetci komunikujúci cez telefonickú linku CC 1 mesiac prevádzkovateľ

Práva dotknutých osôb

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti Telpon poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť Telpon nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Telpon podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť Telpon nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Telpon podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Telpon prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Telpon môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 • so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť Telpon o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti Telpon k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu , poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti Telpon

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • ak spoločnosť Telpon preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť Telpon potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Telpon
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť Telpon podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: .

Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: http://www.dataprotection.gov.sk.

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť Telpon poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť Telpon povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Telpon tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti Telpon,
 • poštou na adrese: Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
 • e-mailom zaslaným na adresu:

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade ak právny základ je súhlas, dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Telpon si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Telpon si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu: